Graauwse Kreek

Printen

De Graauwse Kreek is een smalle, langgerekte kreek in de Willem Hendrikspolder bij Graauw. Deze polder werd in 1787 bedijkt. Het vormt een belangrijk afvoergebied voor het overtollige regenwater uit de polders in deze omgeving. Via het gemaal bij Paal wordt het water op de Westerschelde geloosd. De kreek is vooral in trek bij eenden als kuifeend, bergeend en slobeend. Daarnaast duiken fuut, dodaars en aalscholver een visje op en in de smalle rietkragen komen hier en daar blauwborst, rietzanger en kleine karekiet tot broeden.

Adres:Contact:
Email: p.maas@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 0115 – 482806
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a