Bos Dishoek

Printen

In  de duinen gelegen natuurgebied met fraai ontwikkeld duinstruweel, dicht duinbos en op de hogere toppen open duingrasland. Het gebied vormt samen met de door het Waterschap Scheldestromen beheerde delen de kustverdediging en is grotendeels niet toegankelijk. Onderlangs lopen wandel-, fiets- en ruiterpaden. Wat verder van de kust afgelegen zijn vrij toegankelijke nieuwe bossen aangelegd.

Op de niet toegankelijke hogere duintoppen met schraalgraslanden leven levendbarende hagedissen, allerlei soorten sprinkhanen en vlinders. Vroeger broedde hier ook de tapuit, die onder meer door de achteruitgang van het konijn vrijwel verdwenen is.
De binnenduinrand bestaat uit moeilijk doordringbaar duinstruweel met vlier, duindoorn, braam, sleedoorn. Daarin broeden onder meer grasmussen, nachtegalen, zomertortels en goudvinken. Ook havik en sperwer komen er voor. Daarnaast is er een kleine populatie reeën.
Het bos, bestaande uit essen, abelen, eiken en iepen, herbergt typische bosvogels als spechten, lijsterachtigen en tuinfluiter. Door ziekte hebben heel wat iepen echter het loodje gelegd en zijn er open plekken ontstaan. Aan de rand van het bos komt onder meer slangelook voor.

Adres:
Strandweg


Contact:
Email: k.leeftink@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 0118-597256
Website: http://www.boswachtersaanzee.wordpress.com
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a