Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

Printen

Fort Rammekens is het oudste zeefort van Noordwest-Europa en heeft een boeiende historie. Het ligt aan de rand van de Westerschelde, één van de rijkste natuurgebieden van Nederland. Vlakbij het fort ligt buitendijks het (nog) enige schor van Walcheren. Als oudste nog bestaande zeefort in West-Europa is het opgenomen in het register van rijksmonumenten. Fort Rammekens is begroeid met verschillende soorten muurplanten, zoals Muurbloem, Muurleeuwenbekje, Muurvaren en grote Zandkool. In de kazematten overwinteren verschillende soorten vleermuizen.

Rond het fort broedt in het riet de Bruine kiekendief, die ook elders in het gebied voorkomt. Daarnaast zijn meerkoeten, dodaars, nijlgans en verschillende eendensoorten bewoners van de "grachten" rond het fort. In het riet zitten in de zomer rietzangers, rietgorzen en kleine karekieten. In de winter tref je hier regelmatig baardmannetjes.

De kreken van Rammekenshoek zijn ontstaan door oorlogshandelingen. Rond de kreken is in de jaren 50 van de vorige eeuw bos aangeplant. Het is loofbos, dat hoofdzakelijk uit eik, es en populier bestaat. Aan de rand het bos liggen graslanden en kreekresten. Er is een grote aalscholverkolonie en in de met runderen begraasde weide komen orchideën voor. Rammekens is ook bekend om zijn rijkdom aan paddenstoelen, zoals rode kelkzwam, voorjaarspronkridder en vingerhoedje.

In het aan de Westerschelde gelegen duin met slufter komen 'zilte' planten als zeekraal, schorrenkruid en Engels slijkgras voor. In het duindoornstruweel broeden grasmussen en braamsluipers. Ook het kneutje is er talrijk.

Adres:
Rammekensweg


Contact:
Email: k.leeftink@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer:
Website: http://www.boswachtersaanzee.wordpress.com
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a